Camille - Multi-Concept WordPress Theme

Kommon Ground vill verka för att bygga en bättre värld där ungdomar kan känna sig inkluderade i samhället. Vi vill hjälpa unga att få en röst och plattformar för att höras, påverka och bidra med sin energi och skaparkraft till samhället. Föreningen skall tillsammans med aktörer från civilsamhället, offentliga partners och privata aktörer arbeta för att skapa bättre integration i det svenska samhället. Jämställdhet och mångfald är viktiga frågor för oss och genomsyrar alla våra ungdomsaktiviteter.

VÅRT ÄNDAMÅL

Föreningen ska genom olika projekt verka för en värld där ungdomar kan känna sig hörda och synas samt uppleva att möjligheter finns att förverkliga sin potential.

Föreningen skall verka för bättre integration i det svenska samhället genom påverkansarbete och opinionsbildning samt informationsverksamhet för att öka förståelsen mellan svenska ungdomar och ungdomar från andra kulturer.

Jämnställdhet och mångfald genomsyrar all vår verksamhet.

Vi stödjer ungdomar i konflikthantering, genom att ge dem utrymme att fundera kring- samt förstå konflikt och hur det påverkar olika aspekter av deras liv. I arbetet internaliserar de principerna för konflikt omvandling och får utveckla strategier för att hantera problem.

Det är viktigt att arbeta direkt med ungdomars egna organisationer, detta för att stärka samt utveckla effektiva program.

Vi hjälper ungdomar att gå från dialog till handling, bl.a. genom att genomföra aktiviteter som förenar. Vi angriper roten till konflikter genom konkret arbete, t.ex. genom ledarskapsträning.

För att främja fred och barns rättigheter är den effektivaste vägen att skapa “partnerskap” med vuxna. Detta kan t.ex. innebära samverkan mellan ungdomsledda och vuxenstyrda organisationer i civilsamhället.

Vi vill hjälpa unga att finna sin röst genom att skapa en plattform där de blir hörda samt kan delta och bidra till samhällsdebatten utifrån sina perspektiv. Ett led i detta arbete är att påverka vuxna och beslutsfattare genom att påvisa värdet i de ungas energi och kreativitet, samtidigt som man tillvaratar den erfarenhet som vuxna har att erbjuda.

Vi försöker inte omvända personer med våldsamt eller destruktivt beteende mönster utan istället få dem att använda sin energi och sina resurser till positiva och konstruktiva aktiviteter.

Vi stödjer ungdomar i konflikthantering, genom att ge dem utrymme att ses och höras med hjälp av sammarbeten med inflytelserika ledare.

Genom att påverka politik på lokal och nationell nivå vill vi främja unga människors rättigheter, samt möjliggöra för unga att själva påverka den politik som berör dem.

KOMMON GROUND UNDER 2016

Startar som partner till Malmö stad, ett projekt med syfte att minska radikalisering av barn och ungdomar till våldsam extremism. Projektet drivs av Malmö stad i samverkan med tre andra civilsamhällesorganisationer.

Utvecklar Community Early Warning System (CEWS)

CEWS används för systematisk insamling och analys av information från riskområden för att förutse upptrappning av rekrytering och radikalisering bland barn och ungdomar. Kommon Ground har inom ramen för detta arbete tagit fram en handbok om hur man bygger CEWS nätverk.

Bygger relationer med civilsamhället i Malmö.

Kommon Ground har lagt grunden till en framgångsrik relation mellan Våra Liv och 6 etniska organisationer med minst 50 medlemmar vardera, i olika delar av Malmö.

Utöver detta bygger vi även relationer med civilsamhället genom psykosociala bedömningar och analyser av varje individ samt dialogmöten med familjer, grupper, skolledning, socialtjänst och polis

Vägleder Grundskoleförvaltningen i Malmö stad inom strukturbyggnad och processer för tidig upptäckt av radikalisering bland elever.

I Malmö har vi föreläst för psykologer, kuratorer och elevhälsoteam från både förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, kring radikaliseringsprocesser och hur man håller inledande samtal med ungdomar i riskzon.

Tar uppdrag som mentor åt 4 ungdomar i riskzonen/för radikalisering i Malmö.

Genomför psykosociala bedömningar och analyser av varje individ samt dialogmöten med familjer, grupper, skolledning, socialtjänst och polis.

Tar uppdrag hos socialförvaltningen i Hörby kommun.

Vårt uppdrag i Hörby omfattar bl.a. att träna socialarbetare inom mentorskap, coachning och interkulturell kommunikation. Vi agerar även mentorer till ensamkommande flyktingar med aggressiva beteenden, vi utbildar dem bl.a. i konfliktlösning samt ger dem samhällsorientering.

Startar projektet Du, jag och demokratin.

En utbildningsinsats i förebyggande arbete för civilsamhället. Utbildningen erbjuds vuxna och ungdomar verksamma inom förenings-, idrottsliv och på mötesplatser samt personal inom HVB-hem och kommunala verksamheter. Projektet påbörjades 2017 i 16 skånska kommuner.

Du och jag i Demokratin – tillsammans.

En utbildningsinsats i förebyggande arbete för yrkesverksamma inom offentlig verksamhet och föreningslivet, ideella föreningar, mötesplatser, etniska föreningar, idrottsklubbar m.fl. som möter barn och ungdomar på fritiden och som önskar stöd samt utbildning med praktiska verktyg för hur vi bäst kan bemöta radikalisering och extremism ur en praktikers vardag. Projektet påbörjades 2018 i 9 skånska kommuner.

Radikal Propaganda

Denna förebyggande utbildningsinsats är tänk som ett stöd och utbildning till lärare, pedagoger likväl som elever i ämnen som är kopplade till radikalisering och våldsbejakande extremism. Detta projekt fokuserar på antidemokratisk propaganda och budskap. Hur ungdomar bemöter ”fake-news” och hur de verkar i sina egna eko-kammare samt hur de får sin information på nätet genom filterbubblor. Detta projekt påbörjades 2019 och pågår i 8 skånska kommuner.

Håller föredrag och presentationer på följande orter:

  • Göteborg
  • Linköping
  • Lund
  • Stockholm

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart